Makaleler

Makaleler

ÜRÜN PORTFÖY YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA ENDÜSTRİSİNDEKİ GÜNCEL EĞİLİMLER

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Ürün Yönetimi Perspektifinden Türkiye Deneyimleri Derlemesi, 2022

Günümüzde iş liderlerinin yeni ürün çalışmaları için temelde iki kapsayıcı hedefi vardır. İlk hedef, yeni ürünlere yapılan yatırımın işletme için büyüme sağlamasıdır. Bunun için istikrarlı bir yeni ürün akışı ile yaratılan gelir ve kar artışı gereklidir. İkinci hedef ise, yeni ürün çalışmalarının hem şimdi hem de gelecekte firmanın rekabet gücünü artırmasıdır (Marvin, 2005, s.46). Yeni ürünler, günümüzün modern firmaları için hem güncel rekabette hem de uzun dönem başarılarında hayati bir nitelik taşımaktadır. Hızlı gelişen teknolojiler, pazarın küreselleşmesi, artan yerel ve uluslararası rekabet ve benzeri etkenlerin tetiklediği durum, firmaların etkin yeni ürün geliştirme süreçlerine sahip olmasını temel stratejik öncelik yapmıştır (Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 2001, s.1).

  
Yeni ürün sürecindeki kritik soru, firmaların hedefleri doğrultusunda araştırma ve yeni ürün geliştirme kaynaklarını en etkili ve verimli biçimde nasıl yöneteceğidir. Ürün portföy yönetiminin temel hedefi bu önemli soruya yanıt bulmak, firmaların yeni ürün sürecindeki kaynaklarının etkin biçimde kullanılması ve yönetilmesi ile kurumsal amaçlarına ulaşmalarını sağlamaktır (Cooper vd., 2001, s.1).


Ürün Portföy Yönetimi Perspektifinden İklimlendirme ve Soğutma Endüstrisindeki Güncel Eğilimler başlıklı bu çalışmada temel olarak ürün portföy yönetimi ve yeni ürün sürecinde önemi aktarılmaktadır. Çalışma için iklimlendirme ve soğutma endüstrisi örnek sektör olarak ele alınarak, portföy planlama sürecinde firmaların teknoloji ve ürün yol haritalarını oluşturmalarına yardımcı olabileceği düşünülen güncel sektörel eğilimler verilmekte; böylelikle aktarılmak istenen konunun somutlaşması amaçlanmaktadır.

(Not: Tüm kitabı indirmek için linke tıklayınız.)

İndirmek için tıklayınız.

ÇATI TİPİ KLİMA ÜNİTESİ PERFORMANS HESAPLAMA YAZILIMI

Termodinamik Dergisi, Nisan 2019

Bu çalışmanın amacı, konfor ve endüstriyel amaçlı hava şartlandırma sistemlerinde kullanılan çatı tipi klima ünitelerinin farklı çalışma şartlarındaki performans hesaplamalarını yapan mühendislik yazılımı (Rooftop AC Unit Selector) hakkında bilgi vermektir.

Yazılım %100 taze ve %100 dönüş havalı, hava karışım hücreli, üfleme ve emiş fanlı, plakalı ve rotary ısı geri kazanımlı rooftop ünitelerinin performanslarını hesaplama; heat pump, elektrikli, sulu, doğalgazlı ısıtıcı kullanımı; çoklu kademe filtre tercihleri, detaylı fan güç ve ses seviye bilgilerinin hesaplanması ve benzeri önemli işlevleri içermektedir. Yazılım çıktıları detaylı ürün teknik bilgi değerleri, ısıtma ve soğutma kapasiteleri, enerji tüketimleri, EER değerleri ve kapasite artışlarıdır.

Yazılımın hedef kullanıcıları çatı tipi klima üreticileri, bu ürünlerin tesisat/taahhüt projelerini yapan tasarımcı ve uygulayıcı firmalar ve ürün kullanıcılarıdır. Yazılım, kullanıcıları açısından önemli bir analiz aracıdır. Kısa sürede detaylı hesaplamalar ve analizler yapmak vasıtasıyla mühendislik zamanlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlarken, enerji verimli ürün üretimi ve kullanımını destekleyecek veriler üretmektedir.

İndirmek için tıklayınız.

SOĞUK ODA ISI YÜKÜ HESAPLAMA VE SOĞUTMA EKİPMANLARI SEÇİM YAZILIMLARI

Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK), Balıkesir, Türkiye , Eylül 2015

Bu çalışmanın amacı endüstriyel ve ticari amaçlı kullanılan soğuk odaların toplam ısı yükünü hesaplayan ve buna uygun soğutma ekipmanları seçimi sağlayan İklimsoft yazılımları hakkında bilgi vermektir. Web tabanlı mimari yapı ve modüler programlama yaklaşımı ile geliştirilen yazılımlarda soğuk oda ısı yükü hesaplaması ile entegre çalışan soğuk oda evaporatörleri, hava soğutmalı kondenserler, monoblok, kondensing unit ve merkezi kompresör sistemi ünitelerinin performans hesaplama ve seçimi modülleri mevcuttur. Bu özelliklere ek olarak ürünlerin model bazında konfigüre edilmesi ve fiyatlandırması gibi temel işlevleri de içermektedir.
 
Yazılımların hedef kullanıcıları soğuk oda ve soğutma ekipmanları üretim firmaları ile bu ürünlerin satış, tesisat/taahüt projelerini yapan tasarımcı firmalardır. Yazılımlarda uluslararası geçerliliği olan American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) ve The Association of German Engineers (VDI)  yaklaşımları ve verileri temel kabul edilmiştir.
 
Anahtar Kelimeler: soğuk oda, ısı kazancı, ısı yükü, soğutma ekipmanları, evaporatör, kondenser, monoblok, kondensing unit, merkezi kompresör unit, ürün seçim yazılımı, ürün seçim programı, cooling unit selector, cold room calculator
 
İndirmek için tıklayınız.

DOĞAL VE EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLİ CHİLLER GRUPLARININ PERFORMANS VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ HESAPLAMA SİMÜLASYON YAZILIMI (CHILLER SELECTOR)

XII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2015), İzmir, Türkiye, Nisan 2015

Bu çalışmanın amacı, doğal ve evaporatif soğutma sistemli hava soğutmalı chillerlerin performans ve enerji verimliliği hesaplamalarının yapıldığı simülasyon yazılımı hakkında bilgi vermektir.

Yazılım, chillerlerin farklı koşullarda performans hesaplamalarının yapılması, isteğe uygun chillerlerin mevcut bir ürün yelpazesinden seçilmesi, seçilen chiller için evaporatif ve doğal soğutma verimlilik ve kazanç analizinin yapılmasını kapsamaktadır.Yazılımın hedef kullanıcıları chiller üreticisi firmalar, bu ürünlerin tesisat/taahüt projelerini yapan tasarımcısı firmalar ve ürün kullanıcılarıdır.

Yazılımdan elde edilen temel bulgular ürün teknik performans değerleri, enerji verimliliği kazançları, chiller EER ve kompresör COP değer karşılaştırmaları, kapasite artışları, harcanan bedeller ile yatırım geri dönüşüm süreleridir. Yazılım sonuçları literatürde ve endüstride yapılan çalışmaların bulguları ile karşılaştırılarak doğrulanmaya çalışılmıştır.

Yazılım gerek ürünü tasarlayan ve imal eden gerekse ürün tesisat projelendirmesini yapan mühendisler açısında önemli bir analiz aracıdır. Kısa sürede detaylı hesaplamalar ve analizler yapmak vasıtasıyla mühendislik zamanlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlarken; enerji verimli ürün üretimi ve kullanımını destekleyecek veriler üretmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Doğal Soğutma, Evaporatif Soğutma, Adyabatik Soğutma, Chiller, Soğutma Grubu, Simülasyon, Yazılım, Free Cooling

İndirmek için tıklayınız.

İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA, KLİMA ENDÜSTRİSİNDEKİ FİRMALARDA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖNERİLER

XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2013), İzmir, Türkiye / Nisan 2013

Türkiye iklimlendirme, soğutma, klima endüstrisi ülkemiz açısından yüksek öneme, teknik alt yapı ve bilgi birikimine, örgütlülüğe, nitelikli insan kaynağına, her yıl artan ulusal ve uluslararası pazar payına rağmen, teknoloji geliştirme (ar-ge) ve yeni ürün geliştirme (ürün inovasyonu) faaliyetlerinde olması gereken düzeyin altında olduğu görülmektedir.

“İklimlendirme, Soğutma, Klima Endüstrisindeki Firmalarda Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetlerinin Yönetimi Üzerine Öneriler” başlıklı bu makale, endüstri içerisinde kendi markası ile üretim yapan; araştırma, ürün geliştirme ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları kaynakları göreceli olarak kısıtlı olan firmaların ürün geliştirme bölümlerinde, verimli ve çok yönlü faaliyet yürütülebilmeleri için, bu bölümlerin yönetim süreçlerine ve çalışma kapsamına yönelik önerileri içermektedir. Makalede ele alınan konular, farklı sektörel kurumlarca oluşturulmuş istatistikler, raporlar, anketler, işletme uygulamaları ve ürün geliştirme faaliyetleri içerisinde kazanılmış deneyimler ile desteklenmiş olup, ilgili literatür çalışmaları ile birleştirilerek meslektaşlarımız ile paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Geliştirme, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), Yeni Ürün Geliştirme (Ür-Ge), Yenilik (inovasyon)

 

İndirmek için tıklayınız.

 back to top